حمیدرضا حسن زاده توکلی

درباره من

دکتر حمیدرضا حسن زاده توکلی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-82

دکتری

تهران

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی استادان مشاور: دکتر تقی پورنامداریان و دکتر قیصر امین پور

1376-78

کارشناسی ارشد

تهران

1372-76

کارشناسی

تهران

1372

دیپلم ریاضی فیزیک

دبیرستان دهخدا سمنان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
از شعر تا روایت با استاد مظاهر مصفا نگاهی به دفتر نسخه اقدم
مطالعات زبانی بلاغی(2020)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
جایگاه روایت شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
تأویل نزد مولانا
(2009)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
نشانه شناسی واقعه دقوقی
(2007)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و اسلوب قصه در قصه
(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
تداعی، قصه و روایت مولانا
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
گویش سمنانی، راهگشای بررسی لغات و تعبیرات متون کهن
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و گفتگوی چند آوا
همایش داستان پردازی مولوی(2007-10-28)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
بررسي قبض و بسط در انديشه عرفاني مولوي
انجم روز سيده سوزان(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار قصه در منطق الطير
رضاحسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت صوفي در قصه هاي مثنوي
سيادت سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عشق در ... عطار
طاهري زهره(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طنز در گلستان و بوستان سعدي
طاهري نسترن(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجلي موسيقي در آثار عطار
معينيان پريسا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مساله ايمان در آثار عين القضات همداني
موسوي برازجاني سيده اسماء(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عبدوس مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زندگي، انديشه و آثار دكتر محمد معين
دلداربهاري ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناختي افسانه هاي مازندران
نامدار جويباري خديجه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب تقديرگرايي در افسانه هاي عاميانه ايراني
شكوفگي كبري(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي و تحليل اشعار عاميانه منطقه چهاردانگه مازندران
فتاحي كياسري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب آيين ها در كليدر
كنعاني نيره(تاریخ دفاع: 1394/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و تحليل اشعار بابافغاني شيرازي و بررسي تاثير او در تغيير سبك شعر فارسي
خليلي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي تذكره خلاصه الاشعار و زبده الافكار (بخش قزوين) تاليف ميرتقي الدين محمد كاشاني
فرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي زن در قصه هاي عياري فارسي (سمك عيار، امير ارسلان، افسانه مهر و ماه، طلسم جمشيد)
زماني سمانه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سياوش خواني بهرام بيضايي و سنجش آن با روايت شاهنامه
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1394/06/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي صوفيان در مقالات شمس تبريزي
حسن تبارشوركي فريده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داستان رستم و سهراب در شاهنامه و مقايسه آن با روايات نقالان
سراج مسيح(تاریخ دفاع: 1394/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان منوچهري دامغاني
رحيمي محمود(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي شكل گيري و ادبيات نمايشي در ايران از منظر جامعه شناختي(از پادشاهي فتحعلي شاه تا پايان دوره استبداد صغير)
صائب خدايار(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : دكتري
وجه كنايي در شعر حافظ
نادعلي زاده زهير(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
جايگاه گناه در جهان شناسي مولانا
اشرفي علي(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
تصحيح((مترادف الالفاظ)) اثر عبدالكريم بن شيخ راجن غزنوي
رادبخش يداله(تاریخ دفاع: 1395/03/13) ، مقطع : دكتري
معناي زندگي در انديشه و آثار لئوتولستوي با تاكيد بر دين و اخلاق
مالكي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روان‌شناختي حكايت هاي همسران در حديقه، مثنوي و آثار عطار
بيات اصلي(تاریخ دفاع: 1400/07/04) ، مقطع : دكتري
تحليل قصه هاي تذكره ها در دوره گوركانين هند
نقي زاده ارزو ، مقطع : دكتري
بدعت ها و بدايع قالب هاي شعر فارسي از آغاز تا روزگارر ما
صلاحي راد محسن ، مقطع : دكتري
بررسي سهراب كشي بهرام بيضايي وسنجش آن با رستم وسهراب فردوسي
غفوريان شيما(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روايت فردوسي از جمله اعراب وسنجش آن روايت هاي تاريخي متون عربي كهن
بيات مه گل(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داستان هاي پيامبران وپادشاهان در جوامع الحكايات عوفي
عرب عامري زهرا ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي ترجمه محاسن اصفهان همراه با تحليل بررسي زباني ،ادبي و فرهنگي
كوشا مريم ، مقطع : دكتري
بررسي مقايسه¬اي كتاب¬هاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان از چشم¬انداز ارتباطات تصويري با كتاب-هاي استاندارد آموزش زبان در جهان
خيام نكوئي ليلا سادات(تاریخ دفاع: 1398/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشتراك وهمانندي هاي ساختاري وتحليل مضامين كتاب ديباجه نوين شاهنامه بهرام بيضايي با زندگي نامه وتحليل هاي پيرامون شخصيت وزندگي فردوسي
قرباني سارا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صبغه اقليمي و شيوه روايت در فيلم نامه هاي سرزمين مادري ام ،لاكپشت ها هم پرواز مي كنند ،نيوه مانگ ، تخته سياه
مرادخاني دلشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مصاديق و عوامل انحراف زبان فارسي معيار در اخبار صداوسيما
جلوداريان اميد(تاریخ دفاع: 1399/04/29) ، مقطع : دكتري
تحليل مفهوم راز در آثار مولانا با نگاهي بر انديشه گابريل مارسل
رشيدي نسب طناز ، مقطع : دكتري
بررسي خويشاوندكشي در شاهنامه
معصومي بوگر محمد ، مقطع : دكتري
تحليل توصيفات جنگ در شاهنامه
ربيعي قهفرخي حميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
تحليل پرسش بلاغي در شاهنام? فردوسي (از آغاز تا مرگ رستم)
دهرويه زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل‌ رنگ قلندري وملامتي داستان آفرينش باتكيه برآثاربرجسته‌ي عرفاني(كشف‌الاسرار،مرصادالعباد،آثارحافظ،مولانا،عطار،سنايي،سوانح العشاق)
موسي رضائي دهقي شهلا ، مقطع : كارشناسي ارشد
شخصيت بخشي در غزليات شمس و پيوند آن با انديشه پويا انگاري هستي
رسائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه داستان فريدون و ضحاك در شاهنامه با روايت هاي نقالي وشفاهي
دهقاني فائزه(تاریخ دفاع: 1399/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نمادشناسي درخت در آثار شهرنوش پارسي‌پور ( طوبي و معناي شب، ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت، زنان بدون مردان )
رئيسي حسن لنگي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شخيت‌پردازي در رمانهاي احمد محمود ( همسايه‌ها، داستان يك شهر، زمين سوخته )
پرخيده سارا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رمان كليدر از منظر فلسفي با تاكيد بر اگزيستانسياليسم
والامهر پروانه ، مقطع : دكتري
بررسي عناصر اسطوره اي در داستان اردشير بابكان
حاتم زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردآوري، طبقه‌بندي و تحليل جامعه‌شناختي بوم سروده‌‌هاي شهرستان شاهرود و توابع
عامري جواد ، مقطع : دكتري
بررسي فريب در شاهنامه فردوسي
شهابي احمد ، مقطع : دكتري
بررسي فريب در شاهنامه فردوسي
شهابي احمد ، مقطع : دكتري
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی(تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی(تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)
از اشارات های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)
از اشارات های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)
گویش سمنان
گویش سمنان

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
رستم و سهراب15   (72 بار دانلود)
رستم و سهراب14   (78 بار دانلود)
رستم و سهراب13   (80 بار دانلود)
رستم و سهراب12   (78 بار دانلود)
رستم و سهراب11   (79 بار دانلود)
رستم و سهراب10   (83 بار دانلود)
رستم و سهراب9   (74 بار دانلود)
رستم و سهراب8   (64 بار دانلود)
رستم و سهراب7   (63 بار دانلود)
رستم و سهراب6   (80 بار دانلود)
رستم و سهراب5   (82 بار دانلود)
رستم و سهراب4   (73 بار دانلود)
رستم و سهراب3   (41 بار دانلود)
رستم و سهراب2   (75 بار دانلود)
رستم و سهراب1   (80 بار دانلود)
باز آمدم چون عید نو   (81 بار دانلود)
کلوخ انداختن تشنه در آب   (81 بار دانلود)
نگاهی به زال و رودابه   (63 بار دانلود)
سخن رانی در وبینار دانشگاه استراسبورگ فرانسه/ گروه مظالعات ایرانی/ یازدهم خرداد هزار و چهارصد
در جست و جوی خیام   (51 بار دانلود)
1400/2/28 روز خیام ساعت 30: 19 به وقت ایران 00: 17 به وقت فرانسه به صورت مجازی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه
چینیان و رومیان2   (80 بار دانلود)
1400/2/29
آب حیات عشق   (106 بار دانلود)
1400/2/25
آن نفسی که با خودی   (66 بار دانلود)
حیلت رها کن   (60 بار دانلود)
چینیان و رومیان1   (65 بار دانلود)
مولانا و هنر زیستن/ دانشگاه شریف   (69 بار دانلود)
منابع آزمون کارشناسی ارشد   (76 بار دانلود)
آشنایی با عطار و منطق الطیر2   (71 بار دانلود)
آشنایی با عطار و منطق الطیر1   (74 بار دانلود)
مجمع مرغان   (61 بار دانلود)
غم هدهد و اشاره به سیمرغ   (65 بار دانلود)
آغاز کتاب3   (70 بار دانلود)
آغاز کتاب2   (60 بار دانلود)
آغاز کتاب1   (63 بار دانلود)
بهار آمد بهار آمد پیام آورد مستان را   (63 بار دانلود)
من از کجا؟ پند از کجا؟   (73 بار دانلود)
من علام قمرم   (69 بار دانلود)
باز آمدم باز آمدم   (69 بار دانلود)
چه دانستم که این سودا   (55 بار دانلود)
طوطی و بازرگان 15   (65 بار دانلود)
یکم اردیبهشت هزار و چهارصد آخرین بخش طوطی و بازرگان در سالگرد پرواز خانم دکتر اسماعیلی که در جلسات نخست و نی نامه حضور داشتند و صدایشان هست.
بهار آمد   (76 بار دانلود)
باز بنفشه رسید   (72 بار دانلود)
ای فصل باباران ما   (70 بار دانلود)
ای طایران قدس را   (66 بار دانلود)
آمد بهار عاشقان   (67 بار دانلود)
آمد بهار جان ها   (65 بار دانلود)
طوطی و بازرگان14   (64 بار دانلود)
طوطی و بازرگان13   (75 بار دانلود)
دقوقی12   (85 بار دانلود)
طوطی و بازرگان12   (73 بار دانلود)
دقوقی11   (90 بار دانلود)
دقوقی10   (86 بار دانلود)
دقوقی8   (94 بار دانلود)
دقوقی9   (95 بار دانلود)
دقوقی7   (77 بار دانلود)
دقوقی7   (97 بار دانلود)
دقوقی6   (88 بار دانلود)
دقوقی5   (86 بار دانلود)
دقوقی4   (87 بار دانلود)
دقوقی3   (94 بار دانلود)
دقوقی2   (95 بار دانلود)
دقوقی1   (91 بار دانلود)
طوطی و بازرگان11   (75 بار دانلود)
طوطی و بازرگان10   (93 بار دانلود)
پادشاه جهود9   (119 بار دانلود)
پادشاه جهود8   (126 بار دانلود)
طوطی و بازرگان9   (115 بار دانلود)
پادشاه جهود7   (105 بار دانلود)
پادشاه جهود5   (125 بار دانلود)
پادشاه جهود6   (164 بار دانلود)
پادشاه جهود4   (120 بار دانلود)
پادشاه جهود3   (116 بار دانلود)
طوطی و بازرگان 8   (109 بار دانلود)
پادشاه جهود2   (135 بار دانلود)
طوطی و بازرگان7   (149 بار دانلود)
پادشاه جهود1   (144 بار دانلود)
طوطی و بازرگان6   (162 بار دانلود)
طوطی و بقال1   (154 بار دانلود)
طوطی و بقال2   (192 بار دانلود)
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا4   (153 بار دانلود)
سه بخش نخستین مربوط به جلسه ی اول و این پوشه شنیداری جلسه دوم است
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا3   (144 بار دانلود)
مقدمه ای درباره ی گونه گونی قصه های مثنوی   (140 بار دانلود)
نخستین جلسه کارشناسی ارشد مهر99
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا2   (147 بار دانلود)
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا1   (138 بار دانلود)
بخش های 1 تا 3 مربوط به یک جلسه اند که به علت قطع اینترنت جدا شده اند
طوطی و بازرگان5   (159 بار دانلود)
99/9/12 ساعت18:30
دو یار زیرک   (152 بار دانلود)
دلم جز مهر مهرویان   (213 بار دانلود)
گر بود عمر و به میخانه رسم   (201 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید2   (229 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید1   (267 بار دانلود)
ابراهیم ادهم و ماهیان اللهی   (207 بار دانلود)
آب حیات عشق   (217 بار دانلود)
کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته؟   (216 بار دانلود)
سی مرغ در آستان سیمرغ   (249 بار دانلود)
کودک حلوافروش   (273 بار دانلود)
پیر چنگی6 و پرسش و پاسخی پیرامون عشق   (209 بار دانلود)
پیر چنگی5   (264 بار دانلود)
پیر چنگی4   (233 بار دانلود)
پیر چنگی3   (215 بار دانلود)
پیر چنگی2   (211 بار دانلود)
پیر چنگی1   (207 بار دانلود)
باز و کمپیرزن2   (209 بار دانلود)
باز و کمپیرزن1   (216 بار دانلود)
سال ها دل طلب   (225 بار دانلود)
2سلطان محمود و شب دزدان   (236 بار دانلود)
1سلطان محمود و شب دزدان   (229 بار دانلود)
بنمای رخ   (214 بار دانلود)
بروید ای حریفان   (216 بار دانلود)
یاری اندر کس نمی بینیم   (214 بار دانلود)
نوبهارست در آن کوش   (198 بار دانلود)
گفتم غم تو دارم   (208 بار دانلود)
کی شعر تر انگیزد   (258 بار دانلود)
ز کوی یار می آید   (214 بار دانلود)
صبا به لطف بگو   (203 بار دانلود)
سینه مالامال دردست   (209 بار دانلود)
دوم اردیبهشت99 با یاد خانم دکتر اسماعیلی
زاهد ظاهرپرست   (247 بار دانلود)
روز هجران و شب فرقت یار   (205 بار دانلود)
دوش دیدم که ملایک   (219 بار دانلود)
دوش از مسجد سوی میخانه   (211 بار دانلود)
خرم آن روز   (201 بار دانلود)
چو بشنوی سخن اهل دل   (203 بار دانلود)
بلبلی برگ گلی خوشرنگ   (211 بار دانلود)
بیا تاگل برافشانیم   (206 بار دانلود)
نفس باد صبا   (213 بار دانلود)
اگر آن ترک شیرازی   (210 بار دانلود)
الا یا ایها الساقی   (231 بار دانلود)
کارشناسی بهمن98
این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده ام   (204 بار دانلود)
زهی عشق   (216 بار دانلود)
ای عشق تو موزون تری   (210 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت1   (200 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت2   (219 بار دانلود)
چون جان تو می ستانی   (206 بار دانلود)
یکم اردیبهشت99
رستم ازین نفس و هوا   (255 بار دانلود)
ز خاک من اگر گندم   (262 بار دانلود)
رو سر بنه به بالین   (204 بار دانلود)
غروب دلگیر یکم اردیبهشت99 روزی که خانم دکتر اسماعیلی پر کشید
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت   (192 بار دانلود)
یار مرا غار مرا   (186 بار دانلود)
مرده بدم زنده شدم   (185 بار دانلود)
عذر مرغان2 پیش درآمد شیخ صنعان   (223 بار دانلود)
وصف سیمرغ/ عذر مرغان1   (244 بار دانلود)
شیخ صنعان5   (210 بار دانلود)
شیخ صنعان4   (206 بار دانلود)
شیخ صنعان3   (225 بار دانلود)
شیخ صنعان2   (199 بار دانلود)
شیخ صنعان1   (219 بار دانلود)
توبه نصوح2   (224 بار دانلود)
توبه نصوح1   (231 بار دانلود)
مثنوی کارشناسی ارشد اردیبهشت99
شاه و کنیزک6   (188 بار دانلود)
شاه و کنیزک5   (181 بار دانلود)
شاه و کنیزک4   (202 بار دانلود)
شاه و کنیزک3   (182 بار دانلود)
شاه و کنیزک2   (179 بار دانلود)
شاه و کنیزک1   (208 بار دانلود)
مثنوی1 کارشناسی بهار99
خر برفت   (225 بار دانلود)
داستانی از اوایل دفتر2 کلاس مثنوی کارشناسی ارشد بهار99
اندرز کردن صوفی خادم را5   (193 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را4   (188 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را3   (179 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را2   (199 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را1   (202 بار دانلود)
مثنوی2 کارشناسی بهار 99
مولانا از صورت تا معنی از جنگ تا صلح   (178 بار دانلود)
سخن رانی در کتاب خانه ی ملی در همایش صلح از نظر مولانا، موسسه ی سروش مولانا، دی1397
مولانا و بازی با مرزهای زیبایی شناختی   (182 بار دانلود)
سخن رانی به مناسبت لیلة العرس در تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان آذر97
معرفی منابع روایت شناسی   (170 بار دانلود)
معرفی یک سیر مطالعاتی برای علاقمندان به آشنایی با روایت و روایت شناسی
مولانا و ادراک زیبایی شناختی   (161 بار دانلود)
سخنرانی به مناسبت زادروز مولانا در فرهنگستان هنر مهر1397
بایزید از چشم شمس و مولانا2   (167 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز98
بایزید از چشم شمس و مولانا1   (171 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز 98
0 پوستر برنامه   (370 بار دانلود)
از سوی گروه زبان و ادبیات فارسی/ جلسات مثنوی و منطق الطیر استادان/ با همکاری علی بیطرف، حامد مداح و سمیرا عینعلی
طوطی و بازرگان4   (222 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان 98
طوطی و بازرگان3   (189 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان2   (202 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان1   (190 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان
نی نامه1   (335 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه2   (257 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه3   (238 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
1 آغاز   (212 بار دانلود)
2 فصل عبور صنوبر   (192 بار دانلود)
3 جانب بحر می روم بخش1   (184 بار دانلود)
4 جانب بحر می روم بخش2   (175 بار دانلود)
5 جانب بحر می روم بخش3   (179 بار دانلود)
6 نثری از دکتر رحیمی و اشعاری از دکتر طباطبایی و دکتر محمدیان سمنانی   (222 بار دانلود)
7 از زبان استاد و مادر معنوی: دکتر امیربانو کریمی   (234 بار دانلود)
8 از دریا به دریا: سه تار علی بیطرف اشعار مولانا   (186 بار دانلود)
9 انجام   (209 بار دانلود)
موسی و شبان 1   (250 بار دانلود)
کلاس مثنوی ارشد نیم سال دوم 98-99
موسی و شبان3   (228 بار دانلود)
موسی و شبان2   (228 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مثنوی 2   (7 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
تحقیق در متون عرفانی و حکمی   (290 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم 4منظومه های عطار   (263 بار دانلود)
رشته : رشته زبان و ادبیات فارسی
مثنوی ارشد   (265 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
ادبیات کودکان و نوجوان   (260 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
h.hasanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس