حمیدرضا حسن زاده توکلی

درباره من

دکتر حمیدرضا حسن زاده توکلی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-82

دکتری

تهران

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی استادان مشاور: دکتر تقی پورنامداریان و دکتر قیصر امین پور

1376-78

کارشناسی ارشد

تهران

1372-76

کارشناسی

تهران

1372

دیپلم ریاضی فیزیک

دبیرستان دهخدا سمنان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/03
تداعی، قصه و روایت مولانا
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
جایگاه روایت شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
از شعر تا روایت با استاد مظاهر مصفا نگاهی به دفتر نسخه اقدم
مطالعات زبانی بلاغی(2020)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
مولانا و افزودن
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
بایزید در میانة شمس و مولانا
زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز(2023)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی*
تأویل نزد مولانا
(2009)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
نشانه شناسی واقعه دقوقی
(2007)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و اسلوب قصه در قصه
(2005)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
مثنوی و گفتگوی چند آوا
همایش داستان پردازی مولوی(2007-10-28)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
گویش سمنانی، راهگشای بررسی لغات و تعبیرات متون کهن
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^حمیدرضا حسن زاده توکلی
شخصيت‌پردازي معشوق در منظومه‌هاي عاشقانه‌ي كردي (و مقايسه تطبيقي با منظومه‌هاي فارسي همسان)
دژداه فراست(تاریخ دفاع: 1401/10/20) ، مقطع : دكتري
تحليل ارتباط معنايي عناصر زيبايي شناسي طرح جلد كتاب با محتوا بر مبناي نظريه آشنايي زدايي (مطالعه موردي آثار سال هاي 1385 تا 1395 فرزاد اديبي و ساعد مشكي)
اسكندري نريمان(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سه شخصيت زن در سه رمان معاصر از منظر احساس كهتري (سووشون، طوبي و معناي شب و چراغ ها را من خاموش مي‌كنم)
فغان نژاد زينب(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردآوري، طبقه‌بندي و تحليل جامعه‌شناختي بوم سروده‌‌هاي شهرستان شاهرود و توابع
عامري جواد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي عناصر اسطوره اي در داستان اردشير بابكان
حاتم زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رمان كليدر از منظر فلسفي با تاكيد بر اگزيستانسياليسم
والامهر پروانه(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه شخيت‌پردازي در رمانهاي احمد محمود ( همسايه‌ها، داستان يك شهر، زمين سوخته )
پرخيده سارا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نمادشناسي درخت در آثار شهرنوش پارسي‌پور ( طوبي و معناي شب، ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت، زنان بدون مردان )
رئيسي حسن لنگي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه داستان فريدون و ضحاك در شاهنامه با روايت هاي نقالي وشفاهي
دهقاني فائزه(تاریخ دفاع: 1399/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شخصيت بخشي در غزليات شمس و پيوند آن با انديشه پويا انگاري هستي
رسائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل‌ رنگ قلندري وملامتي داستان آفرينش باتكيه برآثاربرجسته‌ي عرفاني(كشف‌الاسرار،مرصادالعباد،آثارحافظ،مولانا،عطار،سنايي،سوانح العشاق)
موسي رضائي دهقي شهلا(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل توصيفات جنگ در شاهنامه
ربيعي قهفرخي حميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
تحليل مفهوم راز در آثار مولانا با نگاهي بر انديشه گابريل مارسل
رشيدي نسب طناز(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي مصاديق و عوامل انحراف زبان فارسي معيار در اخبار صداوسيما
جلوداريان اميد(تاریخ دفاع: 1399/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي صبغه اقليمي و شيوه روايت در فيلم نامه هاي سرزمين مادري ام ،لاكپشت ها هم پرواز مي كنند ،نيوه مانگ ، تخته سياه
مرادخاني دلشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشتراك وهمانندي هاي ساختاري وتحليل مضامين كتاب ديباجه نوين شاهنامه بهرام بيضايي با زندگي نامه وتحليل هاي پيرامون شخصيت وزندگي فردوسي
قرباني سارا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه¬اي كتاب¬هاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان از چشم¬انداز ارتباطات تصويري با كتاب-هاي استاندارد آموزش زبان در جهان
خيام نكوئي ليلا سادات(تاریخ دفاع: 1398/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روايت فردوسي از جمله اعراب وسنجش آن روايت هاي تاريخي متون عربي كهن
بيات مه گل(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهراب كشي بهرام بيضايي وسنجش آن با رستم وسهراب فردوسي
غفوريان شيما(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قصه هاي تذكره ها در دوره گوركانيان هند
نقي زاده ارزو(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
تحليل روان‌شناختي حكايت هاي همسران در حديقه، مثنوي و آثار عطار
بيات اصلي(تاریخ دفاع: 1400/07/19) ، مقطع : دكتري
معناي زندگي در انديشه و آثار لئوتولستوي با تاكيد بر دين و اخلاق
مالكي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح((مترادف الالفاظ)) اثر عبدالكريم بن شيخ راجن غزنوي
رادبخش يداله(تاریخ دفاع: 1395/03/13) ، مقطع : دكتري
جايگاه گناه در جهان شناسي مولانا
اشرفي علي(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
وجه كنايي در شعر حافظ
نادعلي زاده زهير(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
بررسي شكل گيري و ادبيات نمايشي در ايران از منظر جامعه شناختي(از پادشاهي فتحعلي شاه تا پايان دوره استبداد صغير)
صائب خدايار(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي ديوان منوچهري دامغاني
رحيمي محمود(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي داستان رستم و سهراب در شاهنامه و مقايسه آن با روايات نقالان
سراج مسيح(تاریخ دفاع: 1394/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي صوفيان در مقالات شمس تبريزي
حسن تبارشوركي فريده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سياوش خواني بهرام بيضايي و سنجش آن با روايت شاهنامه
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1394/06/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي زن در قصه هاي عياري فارسي (سمك عيار، امير ارسلان، افسانه مهر و ماه، طلسم جمشيد)
زماني سمانه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي تذكره خلاصه الاشعار و زبده الافكار (بخش قزوين) تاليف ميرتقي الدين محمد كاشاني
فرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و تحليل اشعار بابافغاني شيرازي و بررسي تاثير او در تغيير سبك شعر فارسي
خليلي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب آيين ها در كليدر
كنعاني نيره(تاریخ دفاع: 1394/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي و تحليل اشعار عاميانه منطقه چهاردانگه مازندران
فتاحي كياسري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب تقديرگرايي در افسانه هاي عاميانه ايراني
شكوفگي كبري(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناختي افسانه هاي مازندران
نامدار جويباري خديجه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زندگي، انديشه و آثار دكتر محمد معين
دلداربهاري ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عبدوس مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مساله ايمان در آثار عين القضات همداني
موسوي برازجاني سيده اسماء(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجلي موسيقي در آثار عطار
معينيان پريسا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طنز در گلستان و بوستان سعدي
طاهري نسترن(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عشق در ... عطار
طاهري زهره(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت صوفي در قصه هاي مثنوي
سيادت سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار قصه در منطق الطير
رضاحسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قبض و بسط در انديشه عرفاني مولوي
انجم روز سيده سوزان(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فصل عبور صنوبر (یادنامه دکتر عصمت اسماعیلی)
فصل عبور صنوبر (یادنامه دکتر عصمت اسماعیلی)
از اشارات های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)
از اشارات های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)
گویش سمنان
گویش سمنان
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی(تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی(تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
رستم و سهراب15   (329 بار دانلود)
رستم و سهراب14   (268 بار دانلود)
رستم و سهراب13   (307 بار دانلود)
رستم و سهراب12   (366 بار دانلود)
رستم و سهراب11   (280 بار دانلود)
رستم و سهراب10   (279 بار دانلود)
رستم و سهراب9   (296 بار دانلود)
رستم و سهراب8   (343 بار دانلود)
رستم و سهراب7   (268 بار دانلود)
رستم و سهراب6   (323 بار دانلود)
رستم و سهراب5   (294 بار دانلود)
رستم و سهراب4   (315 بار دانلود)
رستم و سهراب3   (294 بار دانلود)
رستم و سهراب2   (289 بار دانلود)
رستم و سهراب1   (334 بار دانلود)
باز آمدم چون عید نو   (306 بار دانلود)
کلوخ انداختن تشنه در آب   (316 بار دانلود)
نگاهی به زال و رودابه   (292 بار دانلود)
سخن رانی در وبینار دانشگاه استراسبورگ فرانسه/ گروه مظالعات ایرانی/ یازدهم خرداد هزار و چهارصد
در جست و جوی خیام   (245 بار دانلود)
1400/2/28 روز خیام ساعت 30: 19 به وقت ایران 00: 17 به وقت فرانسه به صورت مجازی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه
چینیان و رومیان2   (300 بار دانلود)
1400/2/29
آب حیات عشق   (312 بار دانلود)
1400/2/25
آن نفسی که با خودی   (283 بار دانلود)
حیلت رها کن   (263 بار دانلود)
چینیان و رومیان1   (266 بار دانلود)
مولانا و هنر زیستن/ دانشگاه شریف   (294 بار دانلود)
منابع آزمون کارشناسی ارشد   (307 بار دانلود)
آشنایی با عطار و منطق الطیر2   (308 بار دانلود)
آشنایی با عطار و منطق الطیر1   (361 بار دانلود)
مجمع مرغان   (259 بار دانلود)
غم هدهد و اشاره به سیمرغ   (287 بار دانلود)
آغاز کتاب3   (322 بار دانلود)
آغاز کتاب2   (310 بار دانلود)
آغاز کتاب1   (277 بار دانلود)
بهار آمد بهار آمد پیام آورد مستان را   (269 بار دانلود)
من از کجا؟ پند از کجا؟   (269 بار دانلود)
من علام قمرم   (287 بار دانلود)
باز آمدم باز آمدم   (277 بار دانلود)
چه دانستم که این سودا   (255 بار دانلود)
طوطی و بازرگان 15   (271 بار دانلود)
یکم اردیبهشت هزار و چهارصد آخرین بخش طوطی و بازرگان در سالگرد پرواز خانم دکتر اسماعیلی که در جلسات نخست و نی نامه حضور داشتند و صدایشان هست.
بهار آمد   (316 بار دانلود)
باز بنفشه رسید   (288 بار دانلود)
ای فصل باباران ما   (318 بار دانلود)
ای طایران قدس را   (257 بار دانلود)
آمد بهار عاشقان   (261 بار دانلود)
آمد بهار جان ها   (307 بار دانلود)
طوطی و بازرگان14   (319 بار دانلود)
طوطی و بازرگان13   (265 بار دانلود)
دقوقی12   (270 بار دانلود)
طوطی و بازرگان12   (300 بار دانلود)
دقوقی11   (308 بار دانلود)
دقوقی10   (271 بار دانلود)
دقوقی9   (295 بار دانلود)
دقوقی8   (288 بار دانلود)
دقوقی7   (313 بار دانلود)
دقوقی7   (315 بار دانلود)
دقوقی6   (272 بار دانلود)
دقوقی5   (330 بار دانلود)
دقوقی4   (272 بار دانلود)
دقوقی3   (313 بار دانلود)
دقوقی2   (316 بار دانلود)
دقوقی1   (369 بار دانلود)
طوطی و بازرگان11   (258 بار دانلود)
طوطی و بازرگان10   (272 بار دانلود)
پادشاه جهود9   (308 بار دانلود)
پادشاه جهود8   (295 بار دانلود)
طوطی و بازرگان9   (323 بار دانلود)
پادشاه جهود7   (290 بار دانلود)
پادشاه جهود6   (348 بار دانلود)
پادشاه جهود5   (290 بار دانلود)
پادشاه جهود4   (291 بار دانلود)
پادشاه جهود3   (287 بار دانلود)
طوطی و بازرگان 8   (266 بار دانلود)
پادشاه جهود2   (322 بار دانلود)
پادشاه جهود1   (282 بار دانلود)
طوطی و بازرگان7   (336 بار دانلود)
طوطی و بازرگان6   (315 بار دانلود)
طوطی و بقال1   (311 بار دانلود)
طوطی و بقال2   (349 بار دانلود)
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا4   (314 بار دانلود)
سه بخش نخستین مربوط به جلسه ی اول و این پوشه شنیداری جلسه دوم است
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا3   (320 بار دانلود)
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا1   (316 بار دانلود)
بخش های 1 تا 3 مربوط به یک جلسه اند که به علت قطع اینترنت جدا شده اند
مقدمه ای درباره ی گونه گونی قصه های مثنوی   (312 بار دانلود)
نخستین جلسه کارشناسی ارشد مهر99
مقدمه ای درباره ی قصه پردازی مولانا2   (283 بار دانلود)
طوطی و بازرگان5   (327 بار دانلود)
99/9/12 ساعت18:30
دو یار زیرک   (355 بار دانلود)
دلم جز مهر مهرویان   (374 بار دانلود)
گر بود عمر و به میخانه رسم   (405 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید1   (472 بار دانلود)
سبحانی گفتن بایزید2   (358 بار دانلود)
ابراهیم ادهم و ماهیان اللهی   (379 بار دانلود)
آب حیات عشق   (415 بار دانلود)
کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته؟   (385 بار دانلود)
سی مرغ در آستان سیمرغ   (461 بار دانلود)
کودک حلوافروش   (438 بار دانلود)
پیر چنگی6 و پرسش و پاسخی پیرامون عشق   (378 بار دانلود)
پیر چنگی5   (475 بار دانلود)
پیر چنگی4   (479 بار دانلود)
پیر چنگی3   (383 بار دانلود)
پیر چنگی2   (413 بار دانلود)
پیر چنگی1   (428 بار دانلود)
باز و کمپیرزن2   (444 بار دانلود)
باز و کمپیرزن1   (391 بار دانلود)
سال ها دل طلب   (394 بار دانلود)
2سلطان محمود و شب دزدان   (419 بار دانلود)
1سلطان محمود و شب دزدان   (401 بار دانلود)
بنمای رخ   (389 بار دانلود)
بروید ای حریفان   (393 بار دانلود)
یاری اندر کس نمی بینیم   (369 بار دانلود)
نوبهارست در آن کوش   (343 بار دانلود)
گفتم غم تو دارم   (393 بار دانلود)
کی شعر تر انگیزد   (482 بار دانلود)
ز کوی یار می آید   (402 بار دانلود)
صبا به لطف بگو   (370 بار دانلود)
سینه مالامال دردست   (394 بار دانلود)
دوم اردیبهشت99 با یاد خانم دکتر اسماعیلی
زاهد ظاهرپرست   (413 بار دانلود)
روز هجران و شب فرقت یار   (365 بار دانلود)
دوش دیدم که ملایک   (397 بار دانلود)
دوش از مسجد سوی میخانه   (372 بار دانلود)
خرم آن روز   (393 بار دانلود)
چو بشنوی سخن اهل دل   (380 بار دانلود)
بلبلی برگ گلی خوشرنگ   (358 بار دانلود)
بیا تاگل برافشانیم   (429 بار دانلود)
نفس باد صبا   (408 بار دانلود)
اگر آن ترک شیرازی   (427 بار دانلود)
الا یا ایها الساقی   (408 بار دانلود)
کارشناسی بهمن98
این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده ام   (387 بار دانلود)
زهی عشق   (383 بار دانلود)
ای عشق تو موزون تری   (385 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت1   (338 بار دانلود)
دی شد و بهمن گذشت2   (348 بار دانلود)
چون جان تو می ستانی   (344 بار دانلود)
یکم اردیبهشت99
رستم ازین نفس و هوا   (436 بار دانلود)
ز خاک من اگر گندم   (411 بار دانلود)
رو سر بنه به بالین   (403 بار دانلود)
غروب دلگیر یکم اردیبهشت99 روزی که خانم دکتر اسماعیلی پر کشید
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت   (369 بار دانلود)
یار مرا غار مرا   (359 بار دانلود)
مرده بدم زنده شدم   (340 بار دانلود)
عذر مرغان2 پیش درآمد شیخ صنعان   (423 بار دانلود)
وصف سیمرغ/ عذر مرغان1   (441 بار دانلود)
شیخ صنعان5   (472 بار دانلود)
شیخ صنعان4   (478 بار دانلود)
شیخ صنعان3   (528 بار دانلود)
شیخ صنعان2   (442 بار دانلود)
شیخ صنعان1   (528 بار دانلود)
توبه نصوح2   (397 بار دانلود)
توبه نصوح1   (433 بار دانلود)
مثنوی کارشناسی ارشد اردیبهشت99
شاه و کنیزک6   (413 بار دانلود)
شاه و کنیزک5   (347 بار دانلود)
شاه و کنیزک4   (361 بار دانلود)
شاه و کنیزک3   (389 بار دانلود)
شاه و کنیزک2   (389 بار دانلود)
شاه و کنیزک1   (372 بار دانلود)
مثنوی1 کارشناسی بهار99
خر برفت   (384 بار دانلود)
داستانی از اوایل دفتر2 کلاس مثنوی کارشناسی ارشد بهار99
اندرز کردن صوفی خادم را5   (376 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را4   (356 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را3   (357 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را2   (388 بار دانلود)
اندرز کردن صوفی خادم را1   (371 بار دانلود)
مثنوی2 کارشناسی بهار 99
مولانا از صورت تا معنی از جنگ تا صلح   (321 بار دانلود)
سخن رانی در کتاب خانه ی ملی در همایش صلح از نظر مولانا، موسسه ی سروش مولانا، دی1397
مولانا و بازی با مرزهای زیبایی شناختی   (355 بار دانلود)
سخن رانی به مناسبت لیلة العرس در تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان آذر97
معرفی منابع روایت شناسی   (361 بار دانلود)
معرفی یک سیر مطالعاتی برای علاقمندان به آشنایی با روایت و روایت شناسی
مولانا و ادراک زیبایی شناختی   (286 بار دانلود)
سخنرانی به مناسبت زادروز مولانا در فرهنگستان هنر مهر1397
بایزید از چشم شمس و مولانا2   (289 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز98
بایزید از چشم شمس و مولانا1   (294 بار دانلود)
سخن رانی شهر کتاب تهران پاییز 98
0 پوستر برنامه   (907 بار دانلود)
از سوی گروه زبان و ادبیات فارسی/ جلسات مثنوی و منطق الطیر استادان/ با همکاری علی بیطرف، حامد مداح و سمیرا عینعلی
طوطی و بازرگان4   (352 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان 98
طوطی و بازرگان3   (352 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان2   (365 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
طوطی و بازرگان1   (349 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان
نی نامه1   (501 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه2   (445 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
نی نامه3   (374 بار دانلود)
جلسه مثنوی خوانی استادان دانشگاه سمنان زمستان98
1 آغاز   (351 بار دانلود)
2 فصل عبور صنوبر   (326 بار دانلود)
3 جانب بحر می روم بخش1   (363 بار دانلود)
4 جانب بحر می روم بخش2   (310 بار دانلود)
5 جانب بحر می روم بخش3   (292 بار دانلود)
6 نثری از دکتر رحیمی و اشعاری از دکتر طباطبایی و دکتر محمدیان سمنانی   (348 بار دانلود)
7 از زبان استاد و مادر معنوی: دکتر امیربانو کریمی   (373 بار دانلود)
8 از دریا به دریا: سه تار علی بیطرف اشعار مولانا   (306 بار دانلود)
9 انجام   (330 بار دانلود)
موسی و شبان 1   (442 بار دانلود)
کلاس مثنوی ارشد نیم سال دوم 98-99
موسی و شبان3   (388 بار دانلود)
موسی و شبان2   (409 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مثنوی 2   (197 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
تحقیق در متون عرفانی و حکمی   (582 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم 4منظومه های عطار   (446 بار دانلود)
رشته : رشته زبان و ادبیات فارسی
مثنوی ارشد   (484 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
ادبیات کودکان و نوجوان   (426 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
h.hasanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس